Please, flip your device!

Gaaffii qabdaa? Ammuma nu quunnami!

Marsaan CarGebeya Xoobbiyaa keessatti marsaa beeksisa makiinaa isa jalqabaati. Marsaa keenyarratti gaaffii fi yaada yoo qabaatte, maaloo asirratti nu quunnami. Nurratti gaaffii yoo qabaatte asirratti nu quunnami. Marsaa CarGebeya irratti beeksifachuu yoo barbaadde, maaloo asirratti nu quunnami.